header banner
Default

Vekaletle kurban kesmek caiz mi? Diyanet bilgisiyle vekaletle kurban kesmek caiz mi?


1

VEKALET İLE KURBAN KESİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre "Velaket Yoluyla Kurban Kesimi" yapmak mümkün. Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Diyanet'in resmi sitesine göre namaz ve oruç gibi bedeni ibadetler, ancak mükellef tarafından yerine getirilebilir. Hac ve umre gibi hem bedeni hem mali ibadetler ise asl olan, bizzat mükellef tarafından yapılmasıdır. Ancak yükümlü bu tür ibadetleri ifa etmekte aciz kalmışsa vekalet yoluyla yaptırması caiz olarak kabul edilir.

2

FARKLI BİR ÜLKEDE VEYA ŞEHİRDE İKEN VEKALET İLE KURBAN KESİLİR Mİ?

Kurban kesmek gibi mali ibadetlerde ise vekalet yoluyla ibadet yerine getirilebilir. Diyanet'e göre, vekalet yoluyla kurban kesmek için;

Yapılan müzakereler sonucunda vekâletin dinen geçerli olabilmesi için;

1. Vekilin, kurbanı müvekkil adına kesmesi veya kestirmesi gerektiği,

2. Vekaletin, bizzat ya da çeşitli iletişim araçlarıyla verilebileceği,

3. Vekilin, kâr amacı gütmemek kaydıyla, müvekkil adına kesilmek üzere kurbanlık satın alabileceği,

4. Kurban kesmek yerine bedelinin muhtaç kişilere ya da ilgili kurumlara verilmesi ile kurban ibadetinin yerine getirilmiş olmayacağı,

3

5. İbadet olması cihetiyle kesilen kurbanın amacına uygun olarak değerlendirilmesi gerektiği,

6. Kurbanda asıl olanın, kişinin bu ibadeti Allah rızası için yerine getirmesi olduğu, bu bakımdan vekaletle de olsa, kurban kesme uygulamasının amacından uzaklaştırılarak “yardım kampanyası” şekline dönüştürülmesinin uygun olmayacağı,

7. Kesilen hayvanın eti, derisi ve diğer herhangi bir cüzünün kesim ücreti olarak verilemeyeceği; ancak bakım, kesim, taşıma ve muhafaza masrafları gibi giderlerin müvekkilin parasından karşılanabileceği mütalaa olunmuştur.

4

VEKALET İLE KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre; Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.

Kaynak: Diyanet

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

REKLAM advertisement3ndparty

Sources


Article information

Author: Paul Good

Last Updated: 1699520882

Views: 1138

Rating: 4 / 5 (96 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Paul Good

Birthday: 2000-01-02

Address: 922 Pearson Groves, Gabrielburgh, WI 97034

Phone: +4166977726350909

Job: Medical Doctor

Hobby: Card Collecting, Origami, Juggling, Soccer, Chess, Gardening, Crochet

Introduction: My name is Paul Good, I am a expert, valuable, irreplaceable, honest, candid, unguarded, resolved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.